Jesus Is Greater Jézust tovább kóstolgatják a farizeusok, de ő egyszer csak visszakérdez, amivel megfogja őket. De nemm ellenséges, nem megalázni akarja őket - hanem felnyitni a szemüket arra, hogy Ő nagyobb annál, mint amit gondolnak róla. Továbbá int a képmutatás ellen ill. példaként állít a tanítványai elé egy szegény asszonyt, akit senki nem vesz semmibe. The Pharisees keep challenging Jesus but all of a sudden He asks them a question catching them off guard. But He is not hostile towards them and He doesn't want to humiliate them, He just wants to open their eyes to the fact that He is greater than they think. Furthermore, He warns against hypocricy and sets a poor woman everybody ignores as an example for His disciples.
Giving gifts Az ajándékozás az fontos része az ember életének, mert ezzel az eszközzel könnyen ki tudja fejezni a szeretetét ember és Isten iránt. De vajon mit ajándékozott nekünk Isten, és mi mit tudunk ajándékozni embernek és Istennek? Salamon bölcs tanításait tanulmányozzuk tovább. Giving gifts is an important part of a person's life because it is an easy way to express love to both people and God. But what did God give us and what can we give to people and God? We are continuing our study of Solomon's wise teachings.
No More Questions Mi a legfontosabb az életben? Mi a lényeg? Mire vágyik Isten? What is the most important in life? What is the point? What does God desire?
The Way of Character: Trust God With the Results A mai rohanó világban, ahol gyakran az eredmények élveznek prioritást, a mai üzenet egy átalakító utazásra hív bennünket. A Példabeszédek könyvének bölcsessége utat mutat ahhoz, hogy engedjük el és bízzuk Istenre az eredményeket. Ehelyett fókuszáljunk arra a jellemünkre, hogy milyen emberekké is válunk. Our message today is calling us to a transforming journey in our fast pace world, where many times results take priority. The wisdom of the book of Proverbs shows us the way to trusting God with the results. Instead, we should focus on our character and what kind of people we are becoming.
EASTER SUNDAY Jézus feltámadt és él! Ezzel bebizonyította, hogy minden amit mondott, ígért, az igaz! Mi is élni fogunk Vele örökké, mi akik hisszük, hogy meghalt és harmadnapra feltámadt. Éljük már ma úgy az életünket, hogy tudatában vagyunk annak, hogy Isten örökkévaló gyermekei vagyunk. Jesus is risen and He lives! By this He proved that everything He said and promised was true. We too will live with Him forever, we who believe that He died and rose again on the third day. Let us live our lives today knowing that we are God's eternal children.
The Last Supper | Good Friday Leonardo da Vinci híres festménye, ‘Az utolsó vacsora’, bemutatja Jézus és a tanítványok utolsó közös étkezését a keresztrefeszítés előtt. Ez a vacsora a Páska ünnep idejére esett, ami a zsidók egyiptomi fogságból való szabadulására való emlékezés volt, viszont egy sokkal nagyobb dologra mutat rá, amelyet lehet sokan nem is ismernek. Idén nagypénteken egy zsidó kultúrában jártas előadóval megnézzük a páska vacsora elemeit, megnézzük mit jelentett az utolsó vacsora akkor, és mit jelent ma. Leonardo da Vinci's famous painting, 'The Last Supper', depicts Jesus and the disciples' last meal together before the crucifixion. This meal took place at Passover, a commemoration of the Jews' release from captivity in Egypt, but it points to something much bigger that many may not be familiar with. This Good Friday, with a speaker who is well-versed in Jewish culture, we will look at the elements of the Passover meal, looking at what the Last Supper meant then and what it means now.
The Three Most Important Warnings A nevelés alapjairól ír Salamon. Látni fogjuk azt is, hogy milyen szülőnek lenni. Mi volt az a 3 dolog, amit apja, Dávid kötött a lelkére, szívére és ami megerősítette és megáldotta az életét. Solomon is writting about the foundations of child raising. We will see what it is like to be a parent and what were the three things his father, David commanded him to do that strengthened and blessed his life.
God is the God of the Living Sokan azt a hibát követik el, amikor a mennyről gondolkodnak, hogy azt gondolják, hogy a menny a föld dicsőséges változata lesz. Ha lesz egyáltalán. Azért gondolják így, mert nem ismerik, hogy Biblia, Isten szava mit mond erről és nem hisznek Isten hatalmában. A Biblia azt mutatja meg, hogy lesz feltámadás és Isten egy sokkal magasabb szintre viszi azokat akik Benne hisznek és élnek örökre. Many people make the mistake when thinking about heaven that it will be a glorious version of earth. If it even exists. They think this because they don't know what the Bible, the word of God, says about it and they don't believe in the power of God. The Bible shows there will be a resurrection and God will take those who believe in Him to a much higher level and they will live forever.
To Err Is Human 1962-ben egy angol rock bandának egy londoni stúdióban volt meghallgatása, azért hogy szerződést kössenek a stúdióval, hogy ők adják ki a dalaikat. Mikor meghallgatták őket azt mondták nekik „ennek a bandának nincs helye a show businessben”. Ez a banda a Beatles volt, a valaha legtöbb lemezt eladott együttes, több mint 600 millió albummal. Tévedni, emberi dolog. Ma a tévedésről lesz szó, és arról hogy keresztényként hogy kerüljük el hogy büszkévé váljunk. In 1962, an English rock band had a hearing in a studio in London in order to make a contract with them so that they would be the ones to publish their songs. After they had heard them, they said "this band has no future in show business". The band was called The Beatles, the band that sold the most albums ever - more than 600 millions of them. To err is human. Today, we will talk about erring and about how to avoid becoming prideful as Christians.
Render to God the Things That Are God's Isten képmására lett teremtve az ember. Hozzá tartozunk. Az Ő remekművei vagyunk. Arra hív minket Jézus ebben a részben, hogy adjuk oda Istennek ami Hozzá tartozik! Add magad Istennek! Ez egy nagyon fontos “adónem” amivel tartozunk Istennek. Man was created in the image of God. We are His masterpieces. In this passage, Jesus calls us to give to God what belongs to Him. Give yourself to God. This is a very important "tax" that we owe to God.