Abundant Life Az emberek a világban, bár sokfelé és sok dologban keresik a boldogságot, mégis szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Nekünk azonban Jézusban megadatott a bővölködő élet, csak meg kell tanulnunk élni mindazzal, amit Isten a rendelkezésünkre bocsátott. Although people in the world seek happiness in many places and in many things, they still fall short of the glory of God. But we were given abundant life in Jesus, we just need to learn to make use of everything God provided for us.
Being Created, Resurrection, Heaven Az igazi reménységünk a teremtettségünk biztonságában, a feltámadás valóságában és a ránk váró Mennyország harmóniájában van. Our true hope lies in the security of us being created, the reality of the resurrection and the harmony of heaven.
The Resurrection Márk evangéliuma eredetileg állítólag csak az első 8 verset tartalmazta, ami azonban így elég lehangoló véget ér. A további igeversek valószínűleg utólagos betoldások. De mi lehetett Márk célja ezzel az eredeti befejezéssel? És mit üzen nekünk ez ma, 2024-ben? Miért a feltámadás a legfontosabb mozzanat az evangéliumban? Miért írja Pál azt, hogy ha Jézus nem támadt fel, akkor a hitünk hiábavaló és minden embernél nyomorultabbak vagyunk? Supposedly, the Gospel of Mark originally contained only the first eight verses, that gives it quite a depressing ending. The following verses were probably added later. But what could have been Mark's purpose with this original ending? And what message is in it for us living in 2024? Why does Paul write that if Jesus did not rise again then our faith is in vain and of all people we are to be pitied the most?
Teach Us to Pray A felgyorsult mindennapjainkban az ima sokszor egyenlő lett azzal, hogy Isten kérjük valamire. De Isten a vele való kapcsolatban ennél sokkal többet tartogat számunkra, így az imában arra is hív minket, hogy hallgassuk Őt. Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk hallgatni Őt. In our fast-paced daily lives, prayer has often become synonymous with asking God for something. But God has much more in store for us in our relationship with Him, so in prayer He also calls us to listen to Him. Today we are talking about how we can listen to Him.
The inner battle of every believer Meg kell értenünk hogy egy harc zajlik bennünk. Egy harc a test és a lélek között. Amikor kereszténnyé válsz, nem szűnik meg a harc, csak megváltozik a harc jellege. Igen, megszűnik egy régi harc, de elkezdődik egy új harc. Megnézzük, hogy milyen jellegű ez a harc és hogyan léphetünk a győzelem felé. We have to understand that there is a battle going on inside us. A battle between the body and the spirit. When you become a Christian, the battle doesn't stop, it just changes the nature of the battle. Yes, an old battle ends, but a new battle begins. We will look at the nature of that battle and how we can move towards victory.
Cross-Examination KeresztKérdés: mit jelent számodra a kereszt ténye? "Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üvdözülünk, Istennek ereje" 1Korintus 1:18. Milyen hatással van az életedre a keresztről szóló üzenet? Jézus nem azért jött, hogy elítéljen, hanem megmentsen. Ezt az állítását, és az irántunk érzett szeretetét a kereszten igazolta, a tettével! Cross-Examination: What does the fact of the cross mean to you? „For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.” (1 Corinthians 1:18) What kind of an effect does the message of the cross have in your life? Jesus didn't come to condemn but to save. He proved this statement of His and His love for us by His action on the cross.
How Christians relation to Authority Ebben az üzenetben egy nehéz témát vizsgálunk: Hogyan viszonyulunk keresztényként a hatalmon lévőkhöz, a hatóságokhoz? In this message, we're looking at a very hard topic, how do we, as Christians, relate to the authorities over us.
Jesus and Pilate Pilátus találkozott Jézussal és mint sokan másoknak, az ő élete is fordulóponthoz érkezett. De vajon ő mit kezdett ezzel? Elég az, ha "jót akarunk"? Ha nincs ugyan rossz szándék bennünk, de nincs lehetőségünk a jót tenni, mert annyi minden van... Pilate met Jesus and his life - like many other people's life - came to a turning point. What did he do with it? Is "meaning well" or "wanting to do good" enough? When we don't have any bad intentions but we don't have the opportunity to do good because there are so many things…
Love, the Greatest Gift A szeretet a Biblia egyik legnagyobb témája. Ez az üzenet Isten szeretetének valóságát, menedék voltát, felelősségét és a rá adott válaszunkat kutatja. Love is one of the greatest themes of the Bible. This message will explore The Reality, Refugee, Responsibility, and Response to God’s love.