The Greater Glory Istennek nagyobb terve van a jövőnkre. Ő még mindig építi az Ő egyházát mindenfelé a világon, és nekünk is szerepet szánt ebben. Nemcsak minket használ, de minket is használ - most is és ezután is. God has a great plan for our future. He is still building his church all over the world and we have a part to play in that. We are not the only ones he's using but we are some of the ones he's using and going to use.
The Art of Joy Fedezd fel, hogy az öröm nemcsak egy elillanó érzés, hanem az életed állandó társa is lehet. Tanuljuk meg együtt, hogy hogyan tudunk örvendezni a kihívásokkal teli időszakokban is! Discover that joy is not only a fleeting emotion but it can become a constant companion of your life. Let us learn together how we can rejoice even in seasons full of challenges!
Peter denies Jesus Jézust a legnagyobb szükség idején árulja el az egyik legközelebbi barátja, Ő pedig hihetetlenül könyörületesen reagál erre. Isten a megváltás és a második esély Istene. In Jesus’ greatest hour of need one of his closest friends denies him. His response is one of incredible compassion. God is the God of redemption and of second chances.
Envy Az irigység az egyik legaljasabb, legnehezebben kiirtható és egyben az egyik leggyakrabban előforduló gyengeségünk, ami könnyen eluralkodhat rajtunk és átveheti az irányítást az egész életünk felett. A Biblia nagyon sokat beszél róla, számtalan esetét látjuk mind az ószövetségben mind pedig az újszövetségben és mindig "zűrzavar és gonosz tettek" járnak a nyomában. Hogyan érhetjük tetten az irigységet az életünkben és legfőképpen: hogyan küzdhetünk ellene? Envy is one of the meanest and most common weaknesses of ours that is the most difficult to eradicate and it can easily overcome us and take control of our whole lives. The Bible has much to say about it. We see many examples of it in both the Old and New Testament and it is always followed by "disorder and vile practices". How can we notice envy in our lives and most importantly: how can we fight against it?
The Life of Faith Isn't Lost, It Is Transformed A keresztyén spiritualitás nem véletlenszerűen, hanem lényegéből adódóan kapcsolódik Jézus missziójának folytatásához. Jézus útjának hirdetése a kezdetektől fogva azt jelentette, hogy valaki jézusi módon él. A tanítványok saját személyükön keresztül folytatják Jézus misszióját. Isten országát hirdetni nem más, mint megtestesíteni az evangéliumot abban, ahogyan élünk, egyénileg és az egyház közösségében is. Mivel az Újszövetség spiritualitása 1. századi szövegekre épül, ez a kor tükröződik benne. Következésképpen a későbbi spirituális mozgalmak vagy hagyományok úgy utalnak a bibliai alapokra, hogy közben újraértelmezik azt egy másik, sajátos vallási és kulturális környezetben. A bibliai alapok szerint a keresztyén spiritualitás egyszerre mutatja meg, hogy élhetünk új életet Istenben, és hogyan gyakoroljuk a missziót Jézus útját követve Isten bennünk élő Lelkének erejével. Minden keresztyén spirituális hagyományban a hűséges Jézus-követés újszövetségi modellje jelenik meg újra, egy meghatározott korban és helyen. Christian spirituality is connected to the continuation of Jesus's mission not by accident but by its very nature. From the very beginning, preaching the way of Jesus meant living like Jesus. The disciples continue Jesus's mission through their own being. Preaching the kingdom of God is nothing less than personifying the gospel by the way we live - both individually and corporately. Since the spirituality of the New Testament is built on 1st century texts, it reflects that era. Consequently, when later spiritual movements or traditions refer to the Biblical foundations, they redefine them in a different, unique religious and cultural environment. According to the Biblical foundations, Christian spirituality demonstrates both how we can live a new life in God and how we should practice missions following the way of Jesus by the power of the Spirit of God living in us. In every Christian spiritual tradition, the New Testament model of following Jesus appears again and again at a specific age and place.
Jesus in the Garden of Getsemane Voltál már úgy, hogy pontosan tudtad, hogy mi Isten akarata, de az egész lényed tiltakozott ellene? Ezekben a versekben azt látjuk, mi történt Júdás távozása és Jézus letartóztatása között. Jézus talán itt vívta meg a legnagyobb csatáját, hogy a szeretete és az engedelmessége győzni tud-e a félelmei fölött. Have you ever known exactly what God's will was but your whole being objected to it? In these verses, we see what happened between the departure of Judas and the arrest of Jesus. Perhaps this was the time when Jesus fought His greatest battle of whether His love and obedience would conquer His fears.
What Were We Created for? Isten a nőt segítőnek és társnak teremtette. Krisztusban új teremtések vagyunk tele potenciállal Isten kezében. Újjászületettként Jézus azt mondja, hogy mi vagyunk a Föld sója, ami megízesíti ezt a világot. Mi vagyunk a világ világossága, akiken keresztül Krisztus beleragyoghat ebbe a sötét világba. Az Ő alkotása / költeménye vagyunk, akiknek az életén keresztül Isten folyamatosan tud kommunikálni Önmagáról. God created the woman to be a helper and a companion. We are a new creation in Christ full of potential in God's hands. As born again people, Jesus says that we are the salt of the earth that makes this world tasty. We are the light of the world through whom Christ can shine into this dark world. We are His work of art / His poem and God can constantly communicate about Himself through our lives.
Our Values Isten gyermekeiként értékesek vagyunk és mindannyian hordozunk értékeket. Ő formált minket és ismeri nem csak a gyengeségeinket, hanem az erősségeinket is, amikkel szeretné megáldani a körülöttünk lévőket. A látszólag jelentéktelen tulajdonságaink is lehetnek értékek Isten szemében. A szeretet értékkel tölti meg a tetteinket. As children of God, we are valuable and we all have values. He shaped us and He knows not only our weaknesses but our strengths as well and He wants to bless the people around us through them. Even our seemingly insignificant characteristics can be valuable in God's eyes. Love filles our actions with values.
A Matter of the Heart Isten a szívünkre akar beszélni. Arra vágyik, hogy meghódíthassa és megengedjük neki, hogy bekötözze, helyreállítsa vagy kicserélje, ha arra van szükség. Ő fürkészi a szívünket és ha változásra van szükség, ott akarja elkezdeni. A szívünkben történt változás a cselekedeteinkben is meg fog mutatkozni. Mindig. God wants to speak to our heart. He longs to captivate our heart, so that we might allow Him to bind, restore or exchange it if necessary. He searches our heart and He wants to start where a change is needed. The transformation of our heart will be manifested in our actions as well. Always.
The Blessing of Admonition: Let's Hear the Hard Truths! Te hogyan fogadod a nehéz igazságokat? Fedezzük fel közösen, hogy Isten hogyan használja az intés eszközét a személyes növekedésünkre, hogy milyen áldásokat rejt Isten szeretetének ez a talán meglepő módja. How do you receive hard truths? Let us discover together how God uses admonition as a tool for our personal growth and what blessings this perhaps surprising way of God's love holds.